ประกาศและประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 รอบสุดท้ายคลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 รอบแรกคลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน ประจำแผนกทูตทหาร กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประจำแผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญตรี สาขาการบัญชี ประจำแผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี นายทหารบัญชี กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ นายทหารพระธรรมนูญ แผนกนิติธรรมและสัญญา กองนิติธรรม สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ นายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกลวิศวกรโรงงาน แผนกการโรงงาน กองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำแผนกทดสอบโครงสร้าง กองควบคุมคุณภาพ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำแผนกยุทธโยธา กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ประจำแผนกข้อมูลพัสดุสายช่าง กองรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาการวัดผลการศึกษา ประจำแผนกวิเคราะห์และประเมินผล กองการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ครูวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษอังกฤษ ครูวิชาภาษา แผนกวิชาสามัญ กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับปริญญาตรี สาขาเคมี ประจำแผนกเคมีวิเคราะห์ กองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยศาสตร์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ดนตรีไทย นักดนตรี หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เครื่องมือ ขิม/จะเข้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยครูวิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ห้องทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๑ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ แผนกเทคนิคการตรวจวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ ช่างไม้ แผนกช่างโยธา กองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างยนต์/เครื่องกลเจ้าหน้าที่เครื่องทุนแรงและเครื่องมือกล หมวดเครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือกล แผนกโยธา กองช่างโยธา สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ ช่างปูน หมวดโยธา แผนกบริการ กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำล้ง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หมวดไฟฟ้า แผนกโยธา กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ ช่างโยธา หมวดโยธา แผนกโยธา กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์/เครืองกล ช่างเครื่องทุนแรง หมวดซ่อมบำรุง กองร้อยขนส่งรถยนต์บรรทุกผสม กองพันขนส่ง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์/เครืองกล ช่างเครื่องยนต์ หมวดซ่อมบำรุง แผนกสนับสนุน กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์/เครืองกล ช่างเครื่องยนต์ หมวดซ่อมบำรุง แผนกสนับสนุน กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์ หมวดซ่อมบำรุง แผนกสนับสนุน กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล/ช่างกลโลหะ/ช่างกลโรงงาน กระซับ หมวดซ่อมบำรุง แผนกสนับสนุน กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม ช่างเขียนแบบ แผนกอาคารและผังหลัก กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม ช่างเขียนแบบ แผนกโยธาและสุขาภิบาล กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล/ช่างกลโลหะ/ช่างกลโรงงาน ช่าง หมวดเครื่องทุนแรง แผนกช่างยนต์และเครื่องทุ่นแรง กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า แผนกโยธา กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่โยธา แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง หมวดไฟฟ้า แผนกโยธา ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์/เครืองกล ช่างเครื่องทุนแรง แผนกซ่อมบำรุง ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม ช่างเขียน หมวดออกแบบ แผนกผลิตสื่อผสม กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กระซับ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ
กองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์หหารเรือ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรื่อ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาที่รับสมัคร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำรา/หัวข้อ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรื่อนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
ระดับ ยังไม่ชำระเงิน ชำระเงิน ผู้สมัครทั้งหมด
 1.ระดับชั้นสัญญาบัตร 205 1157 1362
 2.ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 101 405 506
รวม 306 1562 1868